Perheoikeus

Avioliitto- ja lapsioikeus

Vanhempien ero on koko perheelle iso elämänmuutos ja jokaisen osapuolen elämä muuttuu eron takia. Tunteiden, surujen ja riitojenkin seurauksena vanhemmat voivat olla eri mieltä siitä, miten lapsen huolto, asuminen ja tapaamisoikeus vanhempien eron jälkeen järjestetään. Aina pyritään  ensisijaisesti siihen, että vanhemmat pääsevät sopimukseen lapsen asioista, mutta ellei siinä onnistuta, joudutaan asia viemään käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Vuonna 2014 tuli voimaan laki asiantuntija-avusteisesta huoltoriitojen sovittelusta ja sillä on saavutettu hyviä tuloksia ja vältetty pitkiä ja rankkoja oikeudenkäyntejä. Lapsia koskevia sopimuksia tai päätöksiä joudutaan muuttamaan, mikäli lapsen tai vanhempien olosuhteissa tapahtuu muutoksia. Kaikissa edellä mainituissa tapauksissa asianajajan apu on tarpeellista.

Avustan vanhempia kaikissa lasten huoltoon, tapaamisoikeuteen ja elatusapuun sekä asumiseen liittyvissä asioissa.

riita-asiat

Ositus ja omaisuuden erottelu avioerossa

Avioliiton päättyessä avioeroon puolisoiden välillä tulee tehtäväksi ositus tai omaisuuden erottelu riippuen siitä, onko puolisoilla avio-oikeus toistensa omaisuuteen vai ei. Asianajaja voi tällöin neuvoa, miten omat oikeudet tulevat omaisuuden jaossa parhaiten turvatuiksi. Mikäli ositusta tai omaisuuden erottelua ei saada sovinnollisesti toimitettua, joudutaan hakemaan käräjäoikeudelta pesänjakajaa, joka suorittaa osituksen tai omaisuuden erottelun.

Avioehtosopimus ja omaisuuden jako

Avioehtosopimus voidaan tehdä joko ennen avioliiton solmimista tai milloin tahansa avioliiton aikana. Sopimuksella avio-oikeus voidaan poistaa joko kokonaan tai osittain. Avioehtosopimus voidaan milloin tahansa purkaa ja avio-oikeus palauttaa. Avioehtosopimus tulee tehdä määrämuodossa ja rekisteröidä, jotta se on pätevä.

Myös avoliiton purkautuessa on tarpeen sopia siitä, miten yhdessä omistettu omaisuus jaetaan. Lisäksi avopuolisolla on joissain tapauksissa mahdollisuus vaatia toiselta puolisolta hyvitystä yhteiseen talouteen sijoittamastaan työ- tai rahapanoksesta. Pesänjakaja voidaan määrätä suorittamaan omaisuuden erottelu myös avoliiton päättyessä.

Laadin avioehtosopimuksia, avustajan osapuolia osituksessa ja omaisuuden erottelussa sekä toimin käräjäoikeuden määräämänä pesänjakajana osituksessa tai omaisuuden erottelussa. Ota yhteyttä – sovitaan keskustelu tai tapaaminen!