PALVELUT

Alla on esimerkkejä tarjoamistani lakipalveluista.

Perheoikeudelliset asiat

Lapsen huolto, tapaamisoikeus ja elatusapu
Vanhemmat voivat olla eri mieltä siitä, miten lapsen huolto, asuminen ja tapaamisoikeus vanhempien erotessa järjestetään. Aina pyritään ensisijaisesti siihen, että vanhemmat pääsevät lapsen asioista sopimukseen, mutta ellei siinä onnistuta, joudutaan asia viemään käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Vuonna 2014 tuli voimaan laki asiantuntija-avusteisesta huoltoriitojen sovittelusta ja sillä on saavutettu hyviä tuloksia. Lapsia koskevia sopimuksia tai päätöksiä joudutaan muuttamaan, mikäli lapsen tai vanhempien olosuhteissa tapahtuu muutoksia. Kaikissa edellä mainituissa tapauksissa asianajajan apu on tarpeellista.

Avustan vanhempia lasten huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatusapuun liittyvissä asioissa.

Ositus ja omaisuuden erottelu avioerossa
Avioliiton päättyessä avioeroon puolisoiden välillä tulee tehtäväksi ositus tai omaisuuden erottelu riippuen siitä, onko puolisoilla avio-oikeus toistensa omaisuuteen vai ei. Asianajaja voi tällöin neuvoa, miten omat oikeudet tulevat omaisuuden jaossa parhaiten turvatuiksi. Mikäli ositusta tai omaisuuden erottelua ei saada sovinnollisesti toimitettua, joudutaan hakemaan käräjäoikeudelta pesänjakajaa, joka suorittaa osituksen tai omaisuuden erottelun.

Avioehtosopimus voidaan tehdä joko ennen avioliiton solmimista tai milloin tahansa avioliiton aikana. Sopimuksella avio-oikeus voidaan poistaa joko kokonaan tai osittain. Avioehtosopimus voidaan milloin tahansa purkaa ja avio-oikeus palauttaa. Avioehtosopimus tulee tehdä määrämuodossa ja rekisteröidä maistraattiin, jotta se on pätevä.

Laadin avioehtosopimuksia, avustajan osapuolia osituksessa ja omaisuuden erottelussa sekä toimin käräjäoikeuden määräämänä pesänjakajana.

Perintöoikeus
Omaisen kuoleman jälkeen joudutaan miettimään, miten perintö jaetaan. Perinnönjakoon liittyvät asiat voivat olla juridisesti hankalia ja aiheuttaa perillisten välillä suuriakin kiistoja. Jokaisen on hyvä miettiä, voitaisiinko riitaisuuksia vähentää ja perinnönjakoa helpottaa tekemällä testamentti tai luovuttamalla omaisuutta perillisille jo elinaikana.

Avustan pesän osakkaita perinnönjaossa sekä laadin asiakirjoja, joita ovat esimerkiksi perukirja ja perinnönjakokirja. Toimin myös käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja -jakajana. Annan neuvoja perintösuunnittelussa sekä laadin testamentteja, lahjakirjoja ja edunvalvontavaltakirjoja.

Rikosoikeus
Kun joutuu osalliseksi rikosprosessiin, on hyvä harkita asianajajan apuun turvautumista. Rikoksesta epäillyn kannattaa harkita avustajan hankkimista jo esitutkintavaiheessa. Mikäli rikoksen uhrilla on vahingonkorvausvaatimuksia, asianajaja voi esittää vaatimukset oikeudelle ja auttaa myöhemmin niiden perinnässä.

Hoidan erilaisia rikosasioita, kuten omaisuus-, väkivalta- ja seksuaalirikoksia. Voin toimia rikosasioissa sekä rikoksesta epäillyn että uhrin avustajana. Hoidan myös lähestymiskieltoasioita sekä toimin käräjäoikeuden määräämänä edunvalvojan sijaisena alaikäistä koskevissa oikeudenkäynneissä.

Oikeudenkäynnit
Avustan osapuolia riita- ja rikosasioissa sekä käräjä- että hovioikeudessa.  Riita-asioita ovat esimerkiksi velkomus- tai vahingonkorvausasiat. Hoidan myös hallinto-oikeuksissa käsiteltäviä asioita, joita ovat esimerkiksi lasten huostaanottoasiat.

Asianajotoimisto Anita Rinkineva | 050 369 1794 |  aatsto@anitarinkineva.net
Uudenmaankatu 23 A 2, 00120 Helsinki | Kalevankatu 5 A 44, 60100 Seinäjoki